วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาษาจีนกลาง - 9

 • เท = (เต้า)
 • เต็ม = (มาน ม๋าน) 23
 • หอมมาก= เหิ๋นเสี๊ยง = 3 1
 • อาย = ค๊ายซิ๊ว = 11
 • เก็บไว้ = โซ๊จู้ = 14
 • ไม่เท่าไร = ( ซ๊าปู๊ตั๊ว)
 • ครึ่ง = อี๊ป้าน
 • รู้สึก = เจเตอ
 • อ้วน = เฟ
 • มาหา = เจ๋า
 • ถือ = หน๋า
 • ถึงแล้ว = เต้าเล๋อะ
 • จริงๆ = เจิ๊นเต๋อะ
 • ต้องการ = เย้า
 • ไหม = ม๊า
 • แพงมาก = เหินกุ้ย
 • ถูกมาก = เพี๋ยนหยี
 • เหนื่อยไหม = เล้ม๊า
 • ฉันรู้แล้ว = ว๋อค้านเต้าเลอะ
 • พูด = ซั๊ว
 • ของ = ตร๊งซี๊
 • เสียง = เซิ๊นหยิ้ง
 • รอ = เิติ๋น
 • มี = โหย๋ว
 • ไม่มี = เหมยโหย๋ว

ไม่มีความคิดเห็น: